ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΕΦΑ 009/2016

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει Διαγωνισμό για Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Διενέργεια Μελέτης αναφορικά με τις Επιλογές Προμήθειας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Κύπρο.

Τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα, χωρίς χρέωση, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να υποβάλουν την Προσφορά τους το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00 (τοπική ώρα) στη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ, Λεωφόρος Λεμεσού 13, Μέγαρο Δήμητρα, 4ος Όροφος, 2112 Λευκωσία.

23/09/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8/02/2016

Ενδιάμεση Λύση Προμήθειας Φυσικού Αερίου Διαγωνισμός ΔΕΦΑ 008/2014

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι σχετικά με την Πρόσκληση για Προμήθεια Φυσικού Αερίου σαν Ενδιάμεση Λύση για παράδοση στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στο Βασιλικό, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2014, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία με τους προσφοροδότες που ανταποκρίθηκαν στην προκήρυξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ στη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε ότι ο Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε. Η ΔΕΦΑ έχει ενημερώσει ανάλογα όλες τις εταιρείες που ανταποκρίθηκαν στο Διαγωνισμό.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/09/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) συνήλθε κατόπιν σχετικής επιστολής του Μετόχου της (Υπουργού Ενέργειας,

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) και αφού μελέτησε το θέμα που προέκυψε μετά από σχετικά δημοσιεύματα κατέληξε στα ομόφωνα συμπεράσματα ότι:

  1. Κανένα Μέλος του ΔΣ έχει γνώση περί εμπλοκής οιουδήποτε Μέλους του ΔΣ εις την όλη διαδικασία του Διαγωνισμού 008/2014.
  2. Η νομιμότητα της όλης διαδικασίας σε σχέση με το Διαγωνισμό 008/2014 δεν έχει επηρεαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Το ΔΣ με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα συνεχίσει το έργο του μέχρι ολοκλήρωσής του σε σχέση με τον Διαγωνισμό 008/2014.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/06/2015

D.106&O.220/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΕΦΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΕΦΑ 008/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) κατά τη συνεδρία του στις 10 Ιουνίου 2015 εξέτασε και ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των τελευταίων αναθεωρημένων εμπορικών και οικονομικών προτάσεων που λήφθηκαν από προσφοροδότες στην πρόσκληση της ΔΕΦΑ για προμήθεια φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής (ΔΕΦΑ 008/2014) ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2014 (Πρόσκληση).

Οι αναθεωρημένες προτάσεις αξιολογήθηκαν σύμφωνα με την Πρόσκληση και την εγκεκριμένη μεθοδολογία.  Η ΔΕΦΑ θα ενημερώσει τον αντιπρόσωπο του μετόχου της, τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.  Η αξιολόγηση έγινε με την υποστήριξη των συμβούλων της ΔΕΦΑ και περιέλαβε την αξιολόγηση των τελευταίων αναθεωρημένων οικονομικών προτάσεων. 

Η ΔΕΦΑ δεσμεύεται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας και δεν θα ανακοινώσει περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το στάδιο.  Όταν υπάρξει οτιδήποτε ανακοινώσιμο, η ΔΕΦΑ θα προβεί σε νεώτερη ανακοίνωση Τύπου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25/11/2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΕΦΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΕΦΑ 008/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) κατά τη συνεδρία του στις 25/11/2014 εξέτασε και ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των εμπορικών και οικονομικών μερών των αναθεωρημένων προτάσεων σε σχέση με το Διαγωνισμό της ΔΕΦΑ 008/2014 Πρόσκληση για Προμήθεια ΦΑ στη ΔΕΦΑ για Σκοπούς Ηλεκτροπαραγωγής, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2014.

Η αξιολόγηση έγινε με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και διαδικασία της ΔΕΦΑ και με την υποστήριξη των συμβούλων της ΔΕΦΑ. Συμπεριέλαβε το άνοιγμα των αναθεωρημένων οικονομικών προτάσεων για προμήθεια φυσικού αερίου για την περίοδο 7 χρόνων με την δυνατότητα επέκτασης έως 10 χρόνια.

Βάσει των αποτελεσμάτων η ΔΕΦΑ αναμένεται να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με ένα αριθμό προσφοροδοτών .

Η ΔΕΦΑ δεσμεύεται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας και καμία άλλη δήλωση δεν θα γίνει.

Όταν υπάρχει οτιδήποτε ανακοινώσιμο, θα εκδοθεί νέο δελτίο τύπου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΕΦΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΕΦΑ 008/2014 - 24/7/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) κατά τη συνεδρία του στις 24/07/2014 εξέτασε και ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των εμπορικών και οικονομικών μερών των προκριθέντων προτάσεων σε σχέση με το Διαγωνισμό της ΔΕΦΑ 008/2014 «Πρόσκληση για Προμήθεια ΦΑ στη ΔΕΦΑ για Σκοπούς Ηλεκτροπαραγωγής, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2014».

Η αξιολόγηση έγινε με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και διαδικασία της ΔΕΦΑ και με την υποστήριξη των συμβούλων της ΔΕΦΑ. Συμπεριέλαβε το άνοιγμα των οικονομικών προτάσεων για προμήθεια φυσικού αερίου για την περίοδο 7 χρόνων με την δυνατότητα επέκτασης έως 10 χρόνια.

Η ΔΕΦΑ ανακοινώνει ότι βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης έχει καλέσει ένα αριθμό προσφοροδοτών για διαπραγματεύσεις.

Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν μετά από προετοιμασία και βάση χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί με τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η ΔΕΦΑ δεσμεύεται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας και καμία άλλη δήλωση δεν θα γίνει.

Όταν υπάρχει οτιδήποτε ανακοινώσιμο, θα εκδοθεί νέο δελτίο τύπου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/6/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) κατά τη συνεδρία του στις 12/06/2014 εξέτασε την εφαρμογή των κριτηριών της πρόκρισης/απόρριψης των προτάσεων που λήφθηκαν σε σχέση με το Διαγωνισμό της ΔΕΦΑ 008/2014 «Πρόσκληση για Προμήθεια ΦΑ στη ΔΕΦΑ για Σκοπούς Ηλεκτροπαραγωγής, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2014».

Τα κριτήρια πρόκρισης/απόρριψης καλύπτουν (α) την οικονομική ευρωστεία, (β) την πιστοληπτική ικανότητα, (γ) την εμπειρία και την τεχνική ικανότητα των προσφοροδοτών και (δ) την τεχνική καταλληλότητα της πρότασης. Η αξιολόγηση έγινε με την υποστήριξη των Συμβούλων της ΔΕΦΑ.

Η ΔΕΦΑ είναι στην ευχάριστη θέση να ανοικοινώσει ότι και οι τέσσερις προτάσεις που λήφθηκαν θεωρήθηκαν προκρινόμενες προτάσεις και περνούν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης.

Στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης, η ΔΕΦΑ θα εξετάσει την πιθανότητα μείωσης του συνολικού κόστους παραγωγής με βάσει τις προκρινόμενες προτάσεις, μεταξύ άλλων βασικών στοιχείων του εμπορικού σκέλους αυτών των προτάσεων. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη των συμβούλων της ΔΕΦΑ και προβλέπεται να διαρκέσει μερικές εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.

Η ΔΕΦΑ σημειώνει ότι οι οικονομικοί φάκελοι των προτάσεων δεν έχουν ανοιχτεί και παραμένουν σφραγισμένοι σε ασφαλές μέρος. Στον κατάλληλο χρόνο και στη βάση των εγκεκριμένων διαδικασιών θα ανοιχτούν οι αντίστοιχοι οικονομικοί φάκελοι.

Η ΔΕΦΑ δεσμεύεται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας και καμία άλλη δήλωση δεν θα γίνει. Όταν υπάρχει οτιδήποτε ανακοινώσιμο, θα εκδοθεί νέο δελτίο τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/5/2014

H Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) είναι υποχρεωμένη να σχολιάσει πρόσφατα δημοσιεύματα στον τύπο αναφορικά με το Διαγωνισμό Προμήθειαs Φυσικού Αερίου για Σκοπούς Ηλεκτροπαραγωγής (ΔΕΦΑ 008/2014) ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2014, που αναφέρονται και σχολιάζουν θέματα τεχνολογίας προμήθειας και τιμών φυσικού αερίου.

Αρχικά η ΔΕΦΑ θέλει να κάνι ξεκάθαρο ότι ουδεμία σχέση έχει με αυτά τα δημοσιεύματα.Η ΔΕΦΑ, όπως έχει πρόσφατα ανακοινώσει (24/04/14), βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών που ελήφθηκαν. Σε αυτό το στάδιο, η αξιολόγηση αφορά την εφαρμογή ενός συνόλου κριτηρίων επιτυχίας/απόρριψης για τις προτάσεις που ελήφθηκαν. Αυτά τα κριτήρια καλύπτουν (α) την οικονομική κατάσταση, (β) τη δανειοληπτική ικανότητα, (γ) την εμπειρία και την τεχνική ικανότητα των προσφοροδοτών και (δ) την τεχνική καταλληλότητα της πρότασης των προσφοροδοτών. Η αξιολόγηση γίνεται με την υποστήριξη των συμβούλων της ΔΕΦΑ και προβλέπεται να διαρκέσει μερικές εβδομάδες μέχρι να ολοκληρωθεί.

Επίσης η ΔΕΦΑ θέλει να κάνει ξεκάθαρο ότι οι οικονομικοί φάκελοι των προσφορών δεν έχουν ανοιχτεί και παραμένουν σφραγισμένοι σε ασφαλές μέρος. Η ΔΕΦΑ, στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης για τις προτάσεις που δεν θα έχουν απορριφτεί στο πρώτο στάδιο, θα εξετάσει θέματα που αφορούν την πιθανότητα μείωσης κόστους ηλεκτροπαραγωγής, μεταξύ άλλων κυρίων παραμέτρων, στη βάση αυτών των προτάσεων. Είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια, στον κατάλληλο χρόνο και στη βάση των εγκεκριμένων διαδικασιών της ΔΕΦΑ που θα ανοιχτούν οι αντίστοιχοι οικονομικοί φάκελοι.

Η ΔΕΦΑ δεσμεύεται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας και καμία άλλη δήλωση δεν θα γίνει.

Όταν υπάρχει οτιδήποτε ανακοινώσιμο, θα εκδοθεί νέο δελτίο τύπου.


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΕΦΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΕΦΑ 008/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) στη Συνεδρία του στις 23/04/14 εξέτασε την πρόοδο των εργασιών αναφορικά με την αξιολόγηση προσφορών για το Διαγωνισμό Προμήθειαs Φυσικού Αερίου για Σκοπούς Ηλεκτροπαραγωγής (ΔΕΦΑ 008/2014) ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2014. Σε αυτό το στάδιο, η αξιολόγηση αφορά την εφαρμογή ενός συνόλου κριτηρίων επιτυχίας/απόρριψης για τις προτάσεις που λήφθηκαν. Αυτά τα κριτήρια καλύπτουν (α) την οικονομική κατάσταση, (β) τη δανειοληπτική ικανότητα, (γ) την εμπειρία και την τεχνική ικανότητα των προσφοροδοτών και (δ) την τεχνική καταλληλότητα της πρότασης των προσφοροδοτών. Η αξιολόγηση γίνεται με την υποστήριξη των συμβούλων της ΔΕΦΑ και προβλέπεται να διαρκέσει μερικές εβδομάδες μέχρι να ολοκληρωθεί.

Η ΔΕΦΑ δεσμεύεται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας και καμία άλλη δήλωση δεν θα γίνει. Όταν υπάρχει οτιδήποτε ανακοινώσιμο, θα εκδοθεί νέο δελτίο τύπου.


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΕΦΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΕΦΑ 008/2014

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι έχει λήξει η προθεσμία υποβολής προσφορών για το Διαγωνισμό που ανακοινώθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2014 για Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Σκοπούς Ηλεκτροπαραγωγής.

Έχουν ληφθεί τέσσερις (4) προσφορές. Η ΔΕΦΑ θα αξιολογήσει τις προσφορές με βάση τις διαδικασίες που καθορίζονται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Η ΔΕΦΑ δεσμεύεται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας και καμία άλλη δήλωση δεν θα γίνει. Όταν υπάρχει οτιδήποτε ανακοινώσιμο, θα εκδοθεί νέο δελτίο τύπου.

 

• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΕΦΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 008/2014

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων σε ανοιχτό διαγωνισμό για προμήθεια Φυσικού Αερίου στη ΔΕΦΑ για περίοδο μέχρι 10 χρόνων, με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2016.

Η προμήθεια του Φυσικού Αερίου αφορά παράδοση στα όρια του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Βασιλικό, στην Κύπρο. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις που θα καλύπτουν όλες τις εμπορικές ανάγκες και τις ανάγκες υποδομών για παράδοση Φυσικού Αερίου στο Βασιλικό (δηλαδή προμήθεια Φυσικού Αερίου, μεταφορά και επεξεργασία). Η ΔΕΦΑ καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν προτάσεις που θα αφορούν μόνο ολοκληρωμένες λύσεις.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να λάβουν τα έγγραφα της Πρόσκλησης Υποβολής Πρότασης από τα γραφεία της ΔΕΦΑ στη Λεωφόρο Λεμεσού 13, Μέγαρο Δήμητρα, 4ος όροφος, 2112 Λευκωσία.

Τα έγγραφα της Πρόσκλησης Υποβολής Πρότασης θα είναι διαθέσιμα στα ενδιαφερόμενα μέρη μετά την υπογραφή Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας και πληρωμή τέλους €1.000

• ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΕΦΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΔΕΦΑ 008/2014

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε τα έγγραφα για την προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια Φυσικού Αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής. Η «Πρόσκληση για Υποβολή Πρότασης» για προμήθεια Φυσικού Αερίου αφορά περίοδο μέχρι 10 χρόνια, με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2016, για παράδοση στα όρια του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Βασιλικό.
Η ΔΕΦΑ ετοίμασε τα έγγραφα του Διαγωνισμού με βάση την εντολή που έλαβε από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατόπιν διαβουλεύσεων με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και δεδομένα που κατέθεσαν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, η Υπηρεσία Ενέργειας και άλλες αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες.
Περαιτέρω λεπτομέρειες για την «Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης» θα ανακοινωθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μέσα ενημέρωσης. Αναλυτική πληροφόρηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΦΑ.

• Ενδιάμεση Λύση Προμήθειας Φυσικού Αερίου - ΔΕΦΑ 007/2012. Μετά την έναρξη της διαδικασίας για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Expression of Interest – EOI) στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 και την ακόλουθη προκήρυξη για Υποβολή Προσφορών (Request for Proposals – RFP) στις 4 Ιανουαρίου 2013 σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη προμήθεια φυσικού αερίου στους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της Κύπρου (Ενδιάμεση Λύση), η ΔΕΦΑ ανακοινώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία προμήθειας φυσικού αερίου με αποδεκτούς όρους με τις εταιρείες που ανταποκρίθηκαν στην προκήρυξη για Υποβολή Προσφορών (RFP). Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ στη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε ότι η διαδικασία Υποβολής Προσφορών (RFP) ολοκληρώθηκε. Η ΔΕΦΑ έχει ενημερώσει ανάλογα όλες τις εταιρείες που ανταποκρίθηκαν στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (EOI) και στο αίτημα για Υποβολή Προσφορών (RFP).

• Εξελίξεις σχετικά με την Ενδιάμεση Λύση Προμήθειας Φυσικού Αερίου (16/09/2013). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) σε προγραμματισμένη συνεδρία του επαναβεβαίωσε ειλημμένη απόφαση του αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ενδιάμεσης Λύσης για Προμήθεια Φυσικού Αερίου και ζήτησε από τη VITOL, τον δεύτερο προσφοροδότη, να υποβάλει εάν ενδιαφέρεται βελτιωμένη πρόταση σε σύγκριση με την προηγούμενη οικονομική πρόταση της.

• Εξελίξεις σχετικά με την Ενδιάμεση Λύση Προμήθειας Φυσικού Αερίου Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) προσκλήθηκε η εταιρεία ITERA σε συνάντηση με στόχο την υποβολή βελτιωμένης προσφοράς Φυσικού Αερίου.
Η ITERA με ηλεκτρονικό μήνυμα που παραλήφθηκε το πρωί της Πέμπτης 12/09/13 ενημέρωσε τη ΔΕΦΑ ότι θεωρεί την προσφορά της ως συμφέρουσα και δεν προτίθεται να υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση. Η ITERA δεν προσήλθε στην προγραμματισμένη συνάντηση της Πέμπτης 12/09/13.
Με βάση τις πιο πάνω εξελίξεις, το ΔΣ της ΔΕΦΑ προχώρησε σύμφωνα με τις ειλημμένες αποφάσεις του και ενημέρωσε την ITERA ότι οι διαπραγματεύσεις μαζί της ολοκληρώθηκαν.
Το ΔΣ της ΔΕΦΑ θα συνεδριάσει αρχές της ερχόμενης εβδομάδας για περαιτέρω χειρισμό των θεμάτων που προκύπτουν.

• Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα 27 Ιουνίου 2013 Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ΔΕΦΑ. Η Συνεδρία του ΔΣ είχε ως κύριο θέμα τα επόμενα βήματα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Κύπρου (Ενδιάμεση Λύση). Το ΔΣ εξέτασε και αποφάσισε για θέματα αναφορικά με τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Η επόμενη συνεδρία του ΔΣ θα καθοριστεί αναλόγως των εξελίξεων. Η ΔΕΦΑ δεσμεύεται με Συμφωνία Εμπιστευτικότητας με τους Πιθανούς Προμηθευτές και καμία απολύτως δήλωση δεν θα γίνεται για το θέμα.
Όταν υπάρχει οτιδήποτε ανακοινώσιμο, θα εκδοθεί νέο δελτίο τύπου.

• Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε σήμερα 19 Ιουνίου 2013 Συνεδρία του ΔΣ της ΔΕΦΑ. Η Συνεδρία του ΔΣ είχε ως κύριο θέμα την περαιτέρω εξέταση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Κύπρου (Ενδιάμεση Λύση). Το ΔΣ εξέτασε θέματα αναφορικά με την Οικονομική Αξιολόγηση της Προσφοράς. Στην επόμενη συνεδρία του το ΔΣ προγραμματίζει να εξετάσει τα επόμενα βήματα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Η ΔΕΦΑ δεσμεύεται με Συμφωνία Εμπιστευτικότητας με τους Πιθανούς Προμηθευτές και καμία απολύτως δήλωση δεν θα γίνεται για το θέμα.
Όταν υπάρχει οτιδήποτε ανακοινώσιμο, θα εκδοθεί νέο δελτίο τύπου.

• Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε σήμερα 12 Ιουνίου 2013 Συνεδρία του ΔΣ της ΔΕΦΑ. Η Συνεδρία του ΔΣ είχε ως κύριο θέμα την περαιτέρω εξέταση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Κύπρου (Ενδιάμεση Λύση).
Η Τεχνική Διαδικασία ολοκληρώθηκε και η ΔΕΦΑ βρίσκεται τώρα στο στάδιο οικονομικής αξιολόγησης των Προσφορών. Η επόμενη συνεδρία του ΔΣ προγραμματίζεται για την ερχόμενη εβδομάδα για να εξετάσει την Οικονομική Αξιολόγηση. Η ΔΕΦΑ δεσμεύεται με Συμφωνία Εμπιστευτικότητας με τους Πιθανούς Προμηθευτές και καμία απολύτως δήλωση δεν θα γίνεται για το θέμα. Όταν υπάρχει οτιδήποτε ανακοινώσιμο, θα εκδοθεί νέο δελτίο τύπου.

• Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε σήμερα 31 Μαΐου 2013 η πρώτη Συνεδρία της νέας σύνθεσης του ΔΣ της ΔΕΦΑ.
Η επόμενη Συνεδρία του ΔΣ έχει καθοριστεί για την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 με κύριο θέμα την περαιτέρω εξέταση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Κύπρου (Ενδιάμεση Λύση).
Η ΔΕΦΑ δεσμεύεται με Συμφωνία Εμπιστευτικότητας με τους Πιθανούς Προμηθευτές και καμία απολύτως δήλωση δεν θα γίνεται για το θέμα.
ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΜΟ, ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

• Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι, για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που προκήρυξε για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου στους κτροπαραγωγούς Σταθμούς της Κύπρου (Ενδιάμεση Λύση), είχαν υποβληθεί 17 προτάσεις από τις οποίες οι 14 κρίθηκαν ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν στη διαδικασία υποβολής δεσμευτικών ολοκληρωμένων Προτάσεων.
Στις 4 Ιανουαρίου 2013 ζητήθηκε από τις 14 αυτές Εταιρείες όπως υποβάλουν τις Δεσμευτικές τους Ολοκληρωμένες Προτάσεις στις 4 Φεβρουαρίου 2013, 17.00 τοπική ώρα.
Υποβλήθηκαν 8 Προτάσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν και 3 από αυτές προκρίθηκαν για τον επόμενο γύρο της διαδικασίας που θα γίνει στις 18-20 Φεβρουαρίου 2013.
Η ΔΕΦΑ δεσμεύεται με Συμφωνία Εμπιστευτικότητας με τους Πιθανούς Προμηθευτές και καμία απολύτως δήλωση δεν θα γίνεται για το θέμα.
ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΜΟ, ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ

• Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι, για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που προκήρυξε για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Κύπρου (Ενδιάμεση Λύση), είχαν υποβληθεί 17 προτάσεις από τις οποίες οι 14 κρίθηκαν ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν στη διαδικασία υποβολής δεσμευτικών ολοκληρωμένων Προτάσεων.
Στις 4 Ιανουαρίου 2013 ζητήθηκε από τις 14 αυτές Εταιρείες όπως υποβάλουν τις Δεσμευτικές τους Ολοκληρωμένες Προτάσεις στις 4 Φεβρουαρίου 2013, 17.00 τοπική ώρα. Υποβλήθηκαν 8 Προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν. Η ΔΕΦΑ δεσμεύεται με Συμφωνία Εμπιστευτικότητας με τους Πιθανούς Προμηθευτές και καμία απολύτως δήλωση δεν θα γίνεται για το θέμα.

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΜΟ, ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

• ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΦΑ ΚΑΙ ΚΡΕΤΥΚ
Πραγματοποιήθηκε τη Δεύτερα 21 Ιανουαρίου, 2013 στα γραφεία της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) συνάντηση μεταξύ των Μελών της ΔΕΦΑ, υπο την αιγίδα του Εκτελεστικού Προέδρου της κ. Κώστα Ιωάννου, με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΚΡΕΤΥΚ), υπο την αιγίδα του Προέδρου της κ. Charles Ελληνα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων στα σημαντικά θέματα της ανάπτυξης του τομέα του Φυσικού Αερίου και οι τελευταίες εξελιξεις. περισσότερα...
• ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι έχει αποστείλει κείμενο με τις τελικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, στις 14 Εταιρείες που έχουν προκριθεί από την πρώτη φάση της Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που προκήρυξε στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Κύπρου. Η τελική ημερομηνία για υποβολή δεσμευτικών προτάσεων είναι η 4η Φεβρουαρίου 2012 Η ΔΕΦΑ δεσμεύεται με Συμφωνία Εμπιστευτικότητας με τους Πιθανούς Προμηθευτές και καμία απολύτως δήλωση δεν θα γίνεται για το θέμα.
ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΜΟ, ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

• Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει ότι, στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που προκήρυξε στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Κύπρου και η οποία έληξε στις 29 Οκτωβρίου 2012, τοπική ώρα 12.00 έχουν υποβληθεί 17 προτάσεις. Η ΔΕΦΑ δεσμεύεται με Συμφωνία Εμπιστευτικότητας με τους Πιθανούς Προμηθευτές και καμία απολύτως δήλωση δεν θα γίνεται για το θέμα.
ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΜΟ, ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

• Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΤΔ (ΔΕΦΑ) ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου, για παράδοση στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού η οποία λήγει τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 12 το μεσημέρι.
Για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν έγγραφα, αποτείνεστε στο τηλέφωνο +357.22.761.761 ή στην Ιστοσελίδα της ΔΕΦΑ www.defa.com.cy.

• Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 14/08/2012 ΔΕΦΑ (Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου):
1. Θα συμμετέχει στην ομάδα επαφής που θα επισκεφθεί το Ισραήλ, 1-3 Σεπτεμβρίου 2012, για να διαπραγματευτεί τη δυνατότητα απόκτησης της αναγκαίας ποσότητας Φυσικού Αερίου που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρισμού, ως βραχυπρόθεσμη λύση για την περίοδο έως ότου τα αποθέματα του Οικόπεδου 12 μπορούν να μεταφερθούν στην Κύπρο. Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε συνολική μείωση του κόστους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΦΑ θα προχωρήσει στην έκδοση των προσφορών για τη μεταφορά του φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Κύπρο.
2. Παράλληλα, θα διερευνά τη δυνατότητα ενδιάμεσης λύσης με εμπορικούς όρους, για μια περίοδο περίπου 5 χρόνων, για την προμήθεια φυσικού αερίου που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Το σημείο παράδοσης θα είναι ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού και δεν θα υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την τεχνολογία της εισαγωγής του Φυσικού Αερίου, (LNG, FSRU, CNG, κλπ.)
* Ο αποφασιστικός παράγοντας για την βραχυπρόθεσμη λύση που θα επιλεγεί, αν υπάρξει, θα είναι η υλοποίηση του στόχου για σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

• Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΔΕΦΑ ΛΤΔ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Ιουλίου 2012 και ώρα 12μμ στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 13, 4ος Όροφος στην παρουσία του Υπουργού Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού.

• Μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού η ΔΕΦΑ θα συμμετέχει στην Ομάδα Επαφής που συστάθηκε για να διαβουλευτεί με το Ισραήλ σχετικά με την έλευση Φυσικού Αερίου στην Κύπρο για την κάλυψη των αναγκών μας για παραγωγή ηλεκτρισμού και ίσως για άλλους σκοπούς, για την περίοδο μέχρι την αξιοποίηση των Κυπριακών Κοιτασμάτων.

• Σε συνέχεια της επιτυχημένης πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης με τις 21 κοινότητες που θα επηρεαστούν από την κατασκευή του Δικτύου Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στους 3 Ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, η ΔΕΦΑ είναι τώρα έτοιμη για έναρξη του λεπτομερούς τεχνικού σχεδιασμού του Δικτύου Σωληνώσεων, μήκους 80Km περίπου.

• Μετά την έγκριση της Χορηγίας ύψους €10εκ προς την ΔΕΦΑ για κατασκευή του Δικτύου Σωληνώσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάκαμψης της Οικονομίας, αναμένεται επίσκεψη στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο του 2012 αντιπροσωπείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενημερωθούν για την πρόοδο του έργου.

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας.

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd