ΈΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Λευκωσία, 23 Αυγούστου 2019

Το αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε σήμερα, ακολούθησε μια μακρά και σύνθε-τη διαγωνιστική διαδικασία, την οποία διαχειριζόταν η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες της αγοράς, μεταξύ των οποίων ήταν εξειδικευμένοι τεχνικοί, νομικοί, εμπορικοί και οικονομικοί σύμβουλοι.

Η κοινοπραξία, που αναδείχθηκε πρώτη, έπρεπε να πληροί μια σειρά από ποιοτικά, ποσοτικά και οικονομικά κριτήρια, ώστε να είναι σε θέση ν’ ανταπο-κριθεί στις υψηλές προδιαγραφές που έχει θέσει η ΔΕΦΑ για τη δημιουργία των υποδομών που αφορούν την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στην Κύ-προ.

Η κοινοπραξία αναμένεται να προσκληθεί σύντομα στη Λευκωσία για οριστι-κοποίηση της σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή, την Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ).

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός αφορούσε το επόμενο κρίσιμο στάδιο ανάπτυ-ξης της αγοράς φυσικού αερίου στην Κύπρο και σε αυτόν συμμετείχαν κοινο-πραξίες από μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά ενέργειας.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΦΑ, Δρ. Συμέων Κασσιανίδης, σχολίασε:

“Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επιτυχή έκβαση της διαδικα-σίας. Στη ΔΕΦΑ πιστεύουμε ότι το μέλλον της χώρας ταυτίζεται με το φυσικό αέριο, το οποίο τα επόμενα χρόνια φιλοδοξούμε να αποτελέσει κινητήριο μοχλό ανάπτυξης στην εγχώρια οικονομία. Η δημιουργία της αγοράς φυσικού αερίου θα ενισχύσει την ανάπτυξη σε ολόκληρο τον τομέα της ενέργειας και της βιομηχανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.”

Υπενθυμίζεται ότι το τερματικό LNG θα περιλαμβάνει πλωτή μονάδα αποθή-κευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU), προβλήτα για την πρόσδεση της πλωτής μονάδας, αγωγό επί της προβλήτας και άλλες σχετικές υποδομές.

Το Τερματικό LNG έχει εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση της κεφαλαιουχικής δαπάνης, από την ΕΕ μέσω της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF).

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd