ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ:

Μέσα από την αρχική εμπορική δραστηριότητα της, η ΔΕΦΑ θα μεριμνά ούτως ώστε το Φυσικό Αέριο να είναι διαθέσιμο σε όλο και περισσότερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και βιομηχανικές μονάδες.  Μετέπειτα η χρήση του Φυσικού Αερίου μπορεί να επεκταθεί και στους πιο κάτω τομείς:

  • Νοικοκυριά
  • Επιχειρήσεις
  • Αστικά λεωφορεία και άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς
  • Μονάδες συμπαραγωγής
  • Θερμοκήπια

Σκοπός είναι η διασφάλιση παροχής Φ.Α. στην εγχώρια αγορά,  στο χαμηλότερο δυνατό κόστος αρχικά για την Ηλεκτροπαραγωγή και ακολούθως στις Βιομηχανίες, Ξενοδοχεία και Οικιακούς Καταναλωτές.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ:

Στα πλαίσια της προσπάθειας για  αδιάλειπτη κι ασφαλή τροφοδοσία Φυσικού Αερίου σε πρώτο στάδιο για Ηλεκτροπαραγωγή, η ΔΕΦΑ έχει προγραμματίσει και δρομολογήσει τις εργασίες για την κατασκευή και ανάπτυξη του αναγκαίου για αυτό το σκοπό εσωτερικού δικτύου Μεταφοράς και Διανομής Φυσικού Αερίου.

Αρχικά, το δίκτυο αυτό, θα αποτελείται από τρεις σωληνώσεις αγωγών Φυσικού Αερίου οι οποίες θα τροφοδοτούν τους τρεις Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ.) στο Βασιλικό, Δεκέλεια και Μονή.

Το πρώτο αυτό δίκτυο, θα αποτελέσει και τη ραχοκοκαλιά, για την ανάπτυξη του μελλοντικού δικτύου στις πόλεις και τις βιομηχανίες και υπολογίζεται να έχει συνολικό μήκος 80km περίπου. Η αρχική εκτίμηση κόστους για αυτή τη  φάση του Έργου είναι περίπου €60εκ.  Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι για το Έργο αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί  χορηγία ύψους 10εκ από κοινοτικά ταμεία. (Πρόγραμμα EEPR).

 Η επιλεγμένη διαδρομή είναι η βόρεια όδευση.

 

  Copyright © All Rights Reserved.

 Developed by Webarts Ltd